14rajlok
JAINISM
A Religion Of Non-Violence : "Ahimsa Parmo Dharam"

-> 18 vfHk"ksd egksRlo g"kksZYykliwoZd lEiUu

p.Mhx<+ ( fnukad 9&12&07 dks Jh vkRekuan tSu lHkk paMhx<+ ds rRoko/kku esa Hkxoku egkohj tSu 'osrkEcj efUnj esa 18 vfHk"ksd egksRlo vfr g"kksZYykliwoZd lEiUu gqvkA ckcw tl


-> xq# lekf/k LFky vackyk esa lakfUr egksRlo

iwT; Jh /keZ/kqja/kj lwjh'oj th e-lk- vkfn lk/kq Hkxoarksa ds lkFk lk/oh lkSE;izHkk Jh th e-lk- vkfn lk/oh e.My us iks"k n'keh ;kfu iq:"kknkuh; nsokf/knso ijekRek Jh ik'oZukF


-> f'kjksef.k Jhla?k yqf/k;kuk esa Hkxoku ik'oZukFk dk tUe ,oe~ nh{kk dY;k.kd egksRlo vfr g"kksZYykliwoZd lEiUu

yqf/k;kuk ( fnukad 8 tuojh 2008] Jh vkRekuan tSu lHkk jft- yqf/k;kuk ds rRoko/kku rFkk Jh 'kkafrukFk tSu efUnj lapkyu lfefr ds lapkyu esa Jhen~ vkRe&oYyHk&leqnz&bUnzfnUu lwjh'o


-> eqEcbZ esa ije iwT; xPNkf/kifr th dh fuJk esa lakfUr egksRlo g"kksZYykliwoZd lEiUu

eqEcbZ ( fnukad 13&2&08 ( Hkk;[kyk esa ije iwT; xPNkf/kifr tSukpk;Z Jhen~ fot; jRukdj lwjh'oj th e-lk-] xf.k Jh lw;ksZn; fot; th e-lk- ,oe~ lk/kq&lk/oh Hkxoarksa dh fuJk esa QkYxqu ek


-> ije iwT; JqrHkkLdj vkpk;Z Hkxou~ dh fuJk esa Jh egky{eh egkiwtu dk HkO; vk;kstu

yqf/k;kuk fnukad 4 uoEcj 2007] jfookj Jhen~ vkRe&oYyHk&leqnz&bUnzfnUu lwjh'oj th e-lk- dh ;'kLoh ikV&ijEijk ij lq'kksfHkr orZeku i/kj xPNkf/kifr tSukpk;Z Jhen~ fot; jRu


-> fot; bUnz dEi;wVj lSaVj dh izFke o"kZxkaB

ije iwT; xPNkf/kifr tSukpk;Z Jhen~ fot; jRukdj lwjh'oj th e-lk- dh ln~izsj.kk ls lk/kehZ HkkbZ&cguksa dks LokokyEch cukus ds ms'; ls laLFkkfir fot; bUnz dEI;wVj lSaVj dh izFke o"kZ


-> xq: oYyHk dk 137oka tUe fnol J)kiwoZd lEiUu

orZeku xPNkf/kifr tSukpk;Z Jhen~ fot; jRukdj lwjh'oj th e-lk- dh ln~izsj.kk ls laLFkkfir fot; oYyHk lsuk jft- dh gksf'k;kjiqj bdkbZ }kjk tSukpk;Z iatkc dsljh Jhen~ fot; oYyHk lwjh'oj


-> dksydkrk egkuxj esa nh{kkFkhZ vfHkuUnu lekjksg

dksydkrk egkuxj ds leLr tSu lekt ds fy;s 11 uoEcj 2007 dk fnu vR;Ur izlUurk dk jgk tc ikV ijEijk vk/kkfjr Jh vkRekuUn tSu lHkk iwohZ Hkkjr ,oa Jh fot; oYyHk lsuk ds rRoko/kku esa eqeq{kq euh"kk


-> orZeku xPNkf/kifr Jhen~ fot; jRukdj lwjh'oj th e-lk- dh 'kqHk fuJk iwuk 'kgj esa {kekiuk lakfUr lekjksg g"kksZYykl iwoZd lEiUu

Jhen~ vkRe&oYyHk&leqnz&bUnzfnUu lwjh'oj th e-lk- dh ikV&ijEijk ds orZeku xPNkf/kifr dksad.k ns'k nhid Jhen~ fot; jRukdj lwjh'oj th egkjkt lkfgc dh ikou fuJk esa {kekiuk


-> tkyU/kj 'kgj esa iokZf/kjkt i;qZ"k.k ioZ dk HkO; vk;kstu

tSu iokZf/kjkt i;qZ"k.k ioZ ds miy{; esa tkyU/kj 'kgj esa fofo/k /kkfeZd dk;Zeksa dk HkO; vk;kstu fd;k x;k ftldk ekuqlkj fooj.k bl izdkj gS %& fnukad iwtk iwtk ds ykHkkFkhZ

Select a Page
<<Previous >1 >2 >3 >4 >5 << 6 >> >7 >8 >9 >10 >11 >12 >13 >14 >15 >16 > Next>>

Website Hosted By: CyberXel